Εκτύπωση E-mail

Τμήμα Χρηματοιοκονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-20171ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Μαθηματικά Ι

Μικροοικονομική Ι

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Στατιστική Ι

Λογιστική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Μακροοικονομική Ι

Μαθηματικά ΙΙ

Μικροοικονομική ΙΙ

Στατιστική ΙΙ

Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά - Γερμανικά)


3ο Εξάμηνο


4ο Εξάμηνο

Εμπορικό Δίκαιο

Μακροοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

Αρχές Μάνατζμεντ

Χρήμα και Τράπεζες

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά - Γερμανικά)


5ο Εξάμηνο


6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική

Επενδυτική Τραπεζική

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

Χρηματοοικονομική Θεωρία

Τραπεζική

Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά - Γερμανικά)


7ο Εξάμηνο


8ο Εξάμηνο

Πιστωτικά Ιδρύματα

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά)

Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα (ΑγγλικάΓαλλικά - Γερμανικά)Μαθήματα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου

Μαθήματα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

Φορολογική Λογιστική

Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων

Στοχαστικός Λογισμός

ΝευροΧρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Λογιστική Κόστους

Οργανωτική Θεωρία

Αποτίμηση Αξιογράφων

Εταιρική Διακυβέρνηση και ηθική

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Οικονομική της Πληροφορίας

Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

Στοχαστική Χρηματοοικονομική
Πρακτική Άσκηση

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ
Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Εργαστήριο Οικονομετρίας

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνου

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία